Pieczątki Wrocław

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

 

Adresat:     

Paweł Łebkowski SUNpress
        Plac Pereca 3/1B
        53-431 Wrocław

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia:    ………………………………………………
Data odbioru:         ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §8 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… 
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Imię i Nazwisko Klienta:     ………………………………………………
Adres Klienta:         ………………………………………………
                ………………………………………………

 

…………………………………………………………
Data i Podpis Konsumenta
 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)